O szkolnej bibliotece| Historia biblioteki | Regulamin wypożyczalni | Regulamin Czytelni Multimedialnej |


Historia biblioteki

Historia biblioteki Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach zaczyna się dnia pierwszego września 1990 r. Wtedy powstała jako biblioteka Szkoły Podstawowej nr 8, w pierwszym roku działalności szkoły. Po 9 latach, w wyniku reformy szkolnictwa, została przekształcona w bibliotekę Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach.

Początki

W 1990 r. bibliotekę szkolną stanowiło przestronne pomieszczenie, gdzie stało kilka pustych regałów i skrzynki katalogowe. Trzy  bibliotekarki - mgr Małgorzata Kogut, mgr Danuta Tatarczak, mgr Hanna Witkowska, zatrudnione w tej placówce, pełne zapału, zaangażowania i wielu pomysłów, przystąpiły do tego trudnego zadania jakim było gromadzenie księgozbioru (przy bardzo skromnym nakładzie środków finansowych).

Gromadzenie księgozbioru

Szukano  przede  wszystkim  sposobów nieodpłatnego  pozyskania  książek. Jednym z nich było rozpropagowanie idei przekazywania książek dla biblioteki wśród znajomych oraz mieszkańców osiedla. W odpowiedzi na apel, otrzymano książki od wielu indywidualnych ofiarodawców. Dobrym pomysłem na pozyskiwanie zbiorów okazało się również wysyłanie pism do różnych wydawnictw, szkół, bibliotek i stowarzyszeń z prośbą o nieodpłatne przekazanie książek. Na wysłanych 78, część pozostała bez echa, na wiele odpowiedziano pozytywnie, często w stopniu przekraczającym oczekiwania. Tą drogą otrzymano  paczki z cennymi książkami lub zaproszenia do wydawnictw po odbiór znacznej ilości książek. Wielokrotnie wyjeżdżano po odbiór ofiarowywanych książek między innymi do Warszawy, Łukowa, Sokołowa Podlaskiego, Zielonki koło Warszawy. Spotkano się również z ogromną życzliwością bibliotekarzy i dyrektorów szkół, którzy zgodzili się bezpłatnie przekazać wieloegzemplarzowe tytuły, co stało się zaczątkiem zbioru lektur tworzonej biblioteki. Pieniądze otrzymywane z funduszu Komitetu Rodzicielskiego, przeznaczano na zakup głównie lektur i książek metodycznych dla nauczycieli. Po pierwszym roku pracy udało się zgromadzić 8146 woluminów. Nieodpłatnie uzyskano cenne i rzadkie wydawnictwa słownikowe, encyklopedyczne, albumowe i wiele książek specjalistycznych z różnych dziedzin. Na tej bazie zaczęto tworzyć księgozbiór podręczny, teraz  dużo  bogatszy,  udostępniany  w  czytelni, oddanej   do  dyspozycji  czytelników w 1997r.

Komputeryzacja

Idąc z duchem czasu, mając na uwadze dobro, nowoczesność i profesjonalizm tworzonej placówki, staraniem Dyrektora szkoły mgr Janusza Dudewicza, w roku szkolnym 1993/94 biblioteka dostała komputer. W roku szkolnym 1995/96 został zakupiony program biblioteczny Mol. Od tego momentu rozpoczęto niezwykle żmudne i pracochłonne opracowywanie zbiorów w tym programie. Wprowadzano dane do komputera w taki sposób, że katalogowano na bieżąco, z autopsji, wszystkie nowe nabytki począwszy od numeru 18496. Dane o pozostałych zbiorach, z działów L, P, Ob, Pd, F, Prz, B, wprowadzano do komputera na podstawie kart katalogowych opracowanych w latach 1990-95 na potrzeby tradycyjnych katalogów. Dla opracowanych kompletnie książek drukuje się po pięć kart katalogowych, tworząc w ten sposób pięć katalogów: alfabetyczny autorski, tytułowy, rzeczowy, przedmiotowy i działowy. Tworzy się też kartotekę zagadnieniową oraz rejestruje publikacje nauczycieli.

Współczesność

W roku szkolnym 1999/2000 po przekształceniu biblioteki Szkoły Podstawowej nr 8 w bibliotekę Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach, zaczęto zmieniać księgozbiór biblioteczny, dostosowując go do potrzeb obecnego czytelnika. Pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na duże ilości nowych lektur. Obok zakupów, biblioteka wznowiła współpracę z bibliotekami szkół  podstawowych, celem wymiany  części księgozbiorów, w tym przede wszystkim lektur. Tą drogą pozyskano wiele cennych egzemplarzy a nasze zbiory lektur dla szkół podstawowych zasiliły kilka księgozbiorów bibliotek szkół podstawowych. W dalszym ciągu nabytki biblioteki szkolnej to w większości dary pozyskane nieodpłatnie. Chętnie przyjmujemy książki, które mogą być wykorzystane przez młodzież naszego gimnazjum.

Od 1999 r. użytkownicy naszej biblioteki, w czytelni mają dostęp do komputera. Mogą poszukiwać informacji zarówno w Internecie, jak i zgromadzonych programach multimedialnych: encyklopediach, słownikach. Większe możliwości w tym względzie użytkownicy biblioteki uzyskali w roku  szkolnym 2004 / 2005 - codziennie przez trzy godziny mieli dostęp do 11 stanowiskowej pracowni komputerowej - z czego bardzo chętnie korzystali.

W II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w bibliotece szkolnej otwarto MCI .  Dzięki realizacji projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Europejski Fundusz Społeczny nasza biblioteka otrzymała 4 komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka, skaner).
W styczniu 2008r. MCI wzbogaciło się o kolejne 4 nowe komputery i wielofunkcyjne urządzenie. Sponsorem tego nowego sprzętu było również MEN oraz EFS.

PowrótRegulamin wypożyczalni

1. W wypożyczalni obowiązuje cisza.

2. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły

3. Każdy uczeń powinien zapoznać się z regulaminem wypożyczalni i przestrzegać go

4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie

5. Na życzenie czytelnika może nastąpić przesunięcie terminu oddania książki

6. Nie można wypożyczonej książki oddawać osobom drugim

7. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z wypożyczalni

8. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w książce

9. Wypożyczone książki należy szanować (nie zaginać i nie wyrywać kartek, nie plamić, nie pisać, nie rysować, nie zdejmować i nie niszczyć obłożeń itp.)

10. Przed wypożyczeniem należy książkę dokładnie przejrzeć i zgłosić uszkodzenia

11. Zniszczoną lub zagubioną książkę, czytelnik zobowiązany jest odkupić, przy akceptacji nowej książki przez nauczyciela bibliotekarza

12. W terminie podanym przez wypożyczalnię należy wszystkie książki zwrócić

zatwierdzono na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej z dnia9.04.1992 r.

PowrótRegulamin Czytelni Multimedialnej

1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

2. Z czytelni multimedialnej można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.

3. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

4. W czytelni obowiązuje cisza. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho.

5. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej; obowiązuje zmiana obuwia.

6. Przy korzystaniu z komputera należy:
- wpisać się do zeszytu obecności podając temat poszukiwań,
- zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości.
- bez zgody bibliotekarza nie można zmienić stanowiska komputerowego ani sposobu logowania, po zakończeniu pracy nie można wylogowywać się.

 

7. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z czytelni multimedialnej czas pracy przy komputerze będzie ograniczany.

 

8. Korzystanie z własnych nośników danych (CD-ROM, dyskietki i inne) trzeba zgłosić bibliotekarzowi. Użycie tych nośników musi być poprzedzone sprawdzeniem ich programem antywirusowym.
Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach (dyskietka, CD-ROM). Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

 

9. Niedozwolone jest:

  - kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania,

- instalowanie własnych programów,

- kasowanie programów zainstalowanych,

- dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,

- samowolne manipulowanie sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy

- podłączanie własnych urządzeń,

- wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier oraz Gadu-Gadu i innych komunikatorów,

- tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi,

- używanie komputerów do celów zarobkowych,

- naruszanie w jakikolwiek sposób praw autorskich,

 - korzystanie ze stron www o treści brutalnej, przeznaczonych tylko dla dorosłych itp.

 

10. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, wprowadzenie wirusa komputerowego).

11. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z czytelni multimedialnej.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej dnia 31.01.2006 r.

Powrót